อัพเดตค่าโอนที่ดิน ปี2567 ใช้เงินกี่บาท?

สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปอัพเดตค่าการโอนบ้าน หรือ อสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายที่ดินหรือที่พักอาศัยมีค่าใช้จ่ายหลักๆ ได้แก่ ค่าโอน ค่าจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ค่าใช้จ่ายในการโอนอสังหาริมทรัพย์

 1. ค่าคำขอโอนที่ดิน: 5 บาท
 2. ค่าอากร: 5 บาท
 3. ค่าพยาน: 20 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมในการโอน: 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย (ปี 2567 ลดเหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 7 ล้านบาท)
 5. ค่าจดจำนอง: ปกติ 1% ของมูลค่าจำนอง (ปี 2567 ลดเหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 7 ล้านบาท)
 6. ค่าอากรแสตมป์: 0.5% ของราคาซื้อ-ขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์
 7. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ: 3% ของราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์
 8. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย: ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงื่อนไขสำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมปี 2567

 1. เฉพาะการซื้อ-ขายที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 7 ล้านบาท
 2. โอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน
 3. ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 4. ต้องโอนและจดจำนองภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2567

ตัวอย่างการคำนวณ

 • ซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท:
  • ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท (0.01%)
  • ค่าจดจำนอง 100 บาท (0.01%)
  • รวม 200 บาท

เอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดิน

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประชาชนและสำเนา
 3. ทะเบียนบ้านและสำเนา
 4. หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 6. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 7. สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

การคำนวณภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามกรณีของแต่ละบุคคลและประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ-ขาย

อ่านต่อได้ที่

>>>อัพเดตภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในปี 2567 – PINNACLE (pinnacle-amc.co.th)<<<

เว็บไซต์และช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการ

Hylife Group

Facebook page Pinnacle

ช่องทางการขายทรัพย์

Thai asset hub